Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.  informuje, że ogłosiło postępowanie na:

Wybór Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu pn. „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii w Siedlcach”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

Strona internetowa prowadzonego postępowania znajduje się na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-314cdf38-f7d5-11ee-b016-82aaee56c84c

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu na rzecz Zamawiającego związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii w Siedlcach”. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do koordynacji, zarządzania, nadzoru, kontroli i doradztwa Zamawiającemu przy realizacji przedsięwzięcia. Usługa jest podzielona na 4 etapy.

Etap I: Weryfikacja, uzupełnienie i aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej „PFU”) oraz Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, od ogłoszenia zamówienia publicznego do podpisania Kontraktu,

Etap II: Kontrola wykonania i odbiór dokumentacji projektowej.

Etap III: Roboty Budowalne

  1. Zarządzanie Kontraktem; pomoc techniczna, prawna i finansowa,
  2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,
  3. Odbiory częściowe i końcowe.

Etap IV: Świadczenie usług w okresie gwarancji i rękojmi przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii w Siedlcach”.

Termin złożenia oferty upływa w dniu 23.05.2024 r. godz. 10:00.

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na platformę wskazaną w pkt. 1.2 SWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2024 r. o godz. 10:15.