Efektywność energetyczna systemu

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że w 2023 roku eksploatowało trzy źródła ciepła: Ciepłownię Centralną, w której energia cieplna wytwarzana jest poprzez spalanie miału węgla kamiennego i gazu ziemnego wysokometanowego oraz dwie elektrociepłownie gazowe zasilane paliwem gazowym wysokometanowym. W łącznej ilości wytworzonego ciepła, 67,07% pochodziło z kogeneracji, natomiast 32,93% z Ciepłowni.

Produkcja ciepła w Elektrociepłowniach odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji z jednoczesną produkcją energii elektrycznej, natomiast w Ciepłowni Centralnej w zmodernizowanych kotłach rusztowych wykonanych w technologii ścian szczelnych opalanych węglem kamiennym i dwóch zmodernizowanych kotłach wykonanych w technologii ścian szczelnych zasilanych gazem ziemnym.

Suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto w 2023 r. wyniosła 105 539,37 GJ.

Dla naszych obecnych i przyszłych odbiorców energii cieplnej, wartość wskaźnika EP jest utrzymana na racjonalnie niskim poziomie biorąc pod uwagę możliwości techniczno-ekonomiczne zasilania budynków w energię potrzebną do ich użytkowania.

 

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej Wp,c należącej do Przedsiębiorstwa za rok 2023 r. wyniósł 0,60