Najczęściej zadawane pytania

Co to jest przyłącze cieplne?

– odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia do ciepła systemowego w Siedlcach ?

Koszt jaki ponosi potencjalny Odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w obowiązującej Taryfie dla ciepła i wynosi w zależności od planowanej średnicy przyłącza:

Dn 25 – 283,13 zl/mb

Dn 32- 283,13 zł/mb

Dn 40- 301,16 zł/mb

Dn 50- 313,69 zł/mb

Dn 65- 330,83 zł/mb

Dn 80- 332,87 zł/mb

Dn 100- 366,00 zł/mb

Dn 125- 375,00 zł/mb

*Rurociągów nie mierzy się oddzielnie.  Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekty, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne ponosi PEC w Siedlcach Sp z o.o.

* Stawka opłat nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC w Siedlcach Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci cieplnych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Czy PEC jest dofinansowywane przez inne instytucje?

PEC w Siedlcach Sp. z o.o.nie jest dofinansowywana przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

Co to jest 1 GJ?

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MW). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

Kto zatwierdza ceny produkowanej przez Przedsiębiorstwo energii ?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

Kiedy następuje rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego?

O rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego nie decyduje przedsiebiorstwo, ale właściciel obiektu lub administrator . Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego następuje w terminie zaproponowanym przez Odbiorcę, przy zachowaniu czasu potrzebnego sprzedawcy na przygotowanie sieci i źródeł ciepła do dostawy ciepła. Czas ten nie może być dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru ciepła systemowego.

Co to jest moc zamówiona, kiedy i jak można ją zmienić?

Zamówiona moc cieplna to określona przez Odbiorcę największą moc cieplna, jaka występuje w danym obiekcie w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. Zgodnie z warunkami umowy na dostawę energii cieplnej PEC w Siedlcach, w okresie od 1 maja do 30 czerwca Odbiorca może proponować zmianę mocy zamówionych zawartych w zleceniach. Dostosowanie natężenia przepływu nośnika ciepła do zmienionej mocy zamówionej oraz nowe dane rozliczeniowe, stosowane są od 1 stycznia następnego roku.