Przyłącz się

Aby zostać odbiorcą ciepła systemowego w Siedlcach, należy:

  • zgłosić się osobiście do: Działu Sprzedaży i Marketingu (Siedlce, ul. Starzyńskiego 7, pokój 103, 104, 105,  tel. 025 644 36 13),
  • wypełnić formularz wniosku „wniosek o podłączenie” i przesłać go pocztą elektroniczną ew. dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne  w Siedlcach Sp z o.o.
Dział Sprzedaży i Marketingu
ul. Starzyńskiego 7 , 08-110 Siedlce

Na tej podstawie zostaną wydane Warunki techniczne przyłączenia do sieci cieplnej wraz z propozycją Umowy przyłączeniowej.
Jednocześnie przygotujemy dla Państwa kompleksową ofertę na wykonanie przyłącza i węzła cieplnego.
Przyjęcie oferty i podpisanie Umowy przyłączeniowej jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji prac projektowych, a następnie  budowlano – montażowych.
Finansowanie inwestycji nastąpi na zasadach ustalonych w umowie i zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła.

Za podłączenie do sieci przedsiębiorstwo pobiera opłatę przyłączeniową, której stawki określone są  w obowiązującej Taryfie dla ciepła,  w zależności od danej średnicy przyłącza.

„Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej w Siedlcach”

Dostarczanie ciepła systemowego do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem Umowy na dostawę energii cieplnej określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła systemowego do Państwa obiektu.

Klientów obsługujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00.

 

Informujemy, iż na realizację przedsięwzięcia związanego z podłączeniem do ciepła systemowego i wykonaniem węzła cieplnego istnieje możliwość uzyskania:

  1. dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta 
    więcej informacji: https://siedlce.pl/urzad-miasta/ochrona-srodowiska/dotacje
  2. dofinasowania w formie dotacji i/lub pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (nie dotyczy budynków wielorodzinnych i nowobudowanych)
    więcej informacji : http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/
  3. ulgi podatkowej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym na: