Inwestycje dofinansowane z WFOŚiGW

W grudniu 2016r. podpisano z WFOŚIGW w Warszawie umowę pożyczki preferencyjnej na finansowanie I etapu zadania „Modernizacja Ciepłowni Centralnej w Siedlcach” z zastosowaniem technologii w systemie tzw. „ścian szczelnych’. Inwestycję o wartości ok 8 mln zł, współfinansowano pożyczką w kwocie 5 mln zł.
Przedmiot modernizacji obejmował prace w formule „zaprojektuj i wybuduj”, mające na celu poprawę stanu istniejącego dwóch kotłów wodnych rusztowych typu WR-2 zbudowanych w latach 70-tych w wersji tradycyjnej murowanej.
Zmniejszenie zużycia paliwa pierwotnego (węgla) stosowanego do zasadniczej produkcji przedsiębiorstwa przełożyło się na wymierny efekt ekologiczny w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza:
• Dwutlenek siarki: 2,54 Mg/rok
• Tlenek węgla: 0,81 Mg/rok
• Dwutlenek węgla: 1597 Mg/rok
• Tlenki azotu: 1,61 Mg/rok
• Pyły: 0,79 Mg/rok
• Benzo-a-piren: 0,3144 kg/rok.