Inwestycje dofinansowane z WFOŚiGW


5 maja 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach zawarło z WFOŚIGW w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła” – kwota pożyczki 821 000 zł. W ramach zadania zrealizowano:

  • budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,96 kWp na budynku biurowym przy ul. Starzyńskiego 7,
  • wymianę przyłącza do budynku przy ul. Wyszyńskiego 8,
  • modernizację sieci ciepłowniczej przy ul. Pomorskiej,
  • modernizację sieci ciepłowniczej na oś. Młynarska.

Zadania związane z modernizacją sieci ciepłowniczej przyniosą efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia strat ciepła oraz przyczynią się do redukcji emisji CO2. Natomiast produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przełoży się na redukcję emisji CO2.
Efekt ekologiczny zrealizowanego przedsięwzięcia:

Zadanie Redukcja emisji CO2 [Mg/rok] Ograniczenie strat ciepła [GJ/rok]
Modernizacja sieci ciepłowniczej 87,67 786,71
Instalacja fotowoltaiczna 4,23

W grudniu 2016r. podpisano z WFOŚIGW w Warszawie umowę pożyczki preferencyjnej na finansowanie I etapu zadania „Modernizacja Ciepłowni Centralnej w Siedlcach” z zastosowaniem technologii w systemie tzw. „ścian szczelnych’. Inwestycję o wartości ok 8 mln zł, współfinansowano pożyczką w kwocie 5 mln zł.
Przedmiot modernizacji obejmował prace w formule „zaprojektuj i wybuduj”, mające na celu poprawę stanu istniejącego dwóch kotłów wodnych rusztowych typu WR-2 zbudowanych w latach 70-tych w wersji tradycyjnej murowanej.
Zmniejszenie zużycia paliwa pierwotnego (węgla) stosowanego do zasadniczej produkcji przedsiębiorstwa przełożyło się na wymierny efekt ekologiczny w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza:
• Dwutlenek siarki: 2,54 Mg/rok
• Tlenek węgla: 0,81 Mg/rok
• Dwutlenek węgla: 1597 Mg/rok
• Tlenki azotu: 1,61 Mg/rok
• Pyły: 0,79 Mg/rok
• Benzo-a-piren: 0,3144 kg/rok.