Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2014-2021

PROGRAM OPERACYJNY PN.: „ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU”

BENEFICJENT
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

TYTUŁ PROJEKTU
„Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach”

OPERATOR PROGRAMU
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

CAŁKOWITY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA: 64 544 250,00 PLN
koszty kwalifikowane: 52 455 000,00 PLN
koszty niekwalifikowane: 12 089250,00 PLN

DOTACJA W KWOCIE: 23 604 750,00 PLN

Kwota dofinansowania stanowi do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
20 064 037,50 PLN

Środki z budżetu państwa
3 540 712,50 PLN

DOFINANSOWANIE W KWOCIE: 28 850 250,00 PLN

Kwota dofinansowania stanowi do 55% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
Pożyczka NFOŚiGW 28 850 250,00 PLN

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
Termin rozpoczęcia – II kwartał 2022
Termin zakończenia – II kwartał 2024

CEL PROJEKTU

 • Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 [t/rok]: 32 443,07

 • Oszczędność energii pierwotnej [MWh/rok]: 20 725,62

 • Zastąpienie produkcji ciepła z węgla ciepłem z gazu

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Siedlcach w kierunku utrzymania przez niego statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz redukcja strat ciepła. Jego realizacja w bezpośredni sposób przyczyni się również do spełnienia założeń aktów prawnych UE, w szczególności dyrektywę 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Projekt składa się z 3 zadań inwestycyjnych:

Zdanie 1

Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe

Kogeneracja oparta będzie na 2-ch silnikach gazowych. Realizacja zadania przyczyni się do zastąpienia energii cieplnej produkowanej z miału węglowego energią z paliwa o niższej emisyjności – gazu. Pozwoli to na ograniczenie ilości zużywanego węgla oraz zmniejszy emisję CO2.

Podstawowe parametry techniczne i produkcyjne:

 • 2 jednakowe silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej około 8 MW i mocy cieplnej około 8,1 MW

 • Zakładana wielkość produkcji ciepła -nie mniej niż 154 624,11 GJ/rok.

 • Produkcja energii elektrycznej -nie mniej niż 41 052,64 MWh/rok

Budowa kogeneracji gazowej jest inwestycją przyszłościową dla miasta Siedlce i jego mieszkańców, która sprosta wysokim wymogom z zakresu ochrony środowiska naturalnego, jakie będzie musiał spełnić sektor energetyki cieplnej w przyszłości.

Zadanie 2

Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej

W ramach zadania przewidziano budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości około 2 444 mb celem podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieć ciepłownicza oraz przyłącza ciepłownicze zostaną wykonane z rur preizolowanych z systemem alarmowym.

Zadanie 3

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska w Siedlcach

W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja sieci ciepłowniczej na odcinku około 675 mb (po modernizacji około 640,9 mb). Zadanie obejmuje zastąpienie nowoczesną siecią preizolowaną istniejąca tam dotychczas sieć kanałową.

Straty sieci ciepłowniczej wynoszą 1 575,94 GJ/rok, natomiast po przeprowadzeniu modernizacji straty wyniosą 508,27 GJ/rok, zatem w wyniku realizacji zadania starty na przesyle zostaną ograniczone o 1 067,69 GJ/rocznie (około 67,7%).

Jak projekt wpływa na środowisko?

Emisja dwutlenku węgla

Każdy kraj, w tym także Polska, zobowiązany jest w ramach międzynarodowych zobowiązań EMEP (ang. European Monitoring Environmental Program) do corocznej inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń. Rozwój techniki i technologii oraz ostre uregulowania prawne spowodowały, że udział przemysłu w emisji tych zanieczyszczeń jest znacząco mniejszy w porównaniu do lat 90-tych ubiegłego stulecia. Szczególnie istotny jest dwutlenek węgla, który jest gazem cieplarnianym. Dlatego też emisja dwutlenku węgla jest używana jako jeden z głównych wskaźników w ocenie oddziaływania zużycia energii na środowisko. W 2021 r. Polska plasowała się na 19. miejscu światowej listy największych emitentów CO2 i wyemitowała 321 mln ton CO2 . Jesteśmy jednak drugim co do wielkości emitentem gazów cieplarnianych w UE po Niemczech.

Mniej emisyjne paliwo

Likwidacja wodnego kotła węglowego pozwoli na ograniczenie ilości zużywanego węgla i zastąpienie jego mniej emisyjnym paliwem gazowym. Pozwoli to na znaczące zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery takich jak: CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10. Wyprodukowanie energii cieplnej z paliwa węglowego wiąże się z emisją jednostkową około 108,8 kg CO2/GJ, wyprodukowanie energii cieplnej z gazu w procesie kogeneracji to 54,6 kg CO2/GJ.

Oddziaływanie na środowisko

Projekt „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach” pozwoli na realizację jednego z najważniejszych celów ogólnoświatowych, a mianowicie poprawy ochrony środowiska. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO2 o około 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności energetycznej gospodarki. Dzięki kogeneracji gazowej możliwe będzie zmniejszenie ilości zużywanego paliwa (węgla kamiennego) koniecznego do produkcji założonej ilości ciepła. Pozwala to zmniejszyć oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko.

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Dnia 14 stycznia 2022 roku w siedzibie Spółki pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Marzenę Komar a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Artura Michalskiego zawarto umowę na budowę kogeneracji gazowej. Podpisanie umowy było wydarzeniem bardzo ważnym, które swoją obecnością zaszczycił m. in. Prezydent Miasta Siedlce Pan Andrzej Sitnik.

W ramach umowy Spółka otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 16 650 000,00 zł (z MF EOG 2014-2021 – 14 152 500,00 zł, z budżetu państwa – 2 497 500,00 zł). Całkowity koszt inwestycji 45 534 600,00 zł (brutto), maksymalne koszty kwalifikowalne to 37 000 000,00 zł (netto).

W wyniku drastycznego wzrostu kosztów realizacji inwestycji tj. przez wzrost cen materiałów i kosztów robót budowlanych spowodowany najwyższą od 24 lat inflacją Spółka podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie projektu. Zmian dotyczyły:

 • rezygnacji z budowy instalacji wytwarzania chłodu z ciepła i budowy magazynu energii;

 • przesunięciu kosztów kwalifikowalnych pomiędzy zadaniami;

 • wprowadzeniu zmian technologicznych polegających na oparciu instalacji kogeneracji nie na turbinie gazowej, a na silnikach gazowych.

Z tych samych powodów dnia 3 października 2022 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło do Funduszu z wnioskiem o zwiększenie kwoty dofinansowania. Koszt budowy kogeneracji gazowej wzrósł z 18 000 000,00 zł do 44 255 000,00 zł.

Dnia 2 grudnia 2022 r. otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku i zwiększeniu dofinansowania o 6 954 750,00 zł, tj. do kwoty 23 604 750,00 zł (z MF EOG 2014-2021 – 20 064 037,50 zł, z budżetu państwa – 3 540 712,50 zł). Obecnie całkowity koszt inwestycji wynosi: 64 544 250,00 zł (brutto), w tym maksymalne koszty kwalifikowalne to 52 455 000,00 zł (netto).

Podpisanie aneksu do umowy nastąpiło 6 marca 2023 r.

Sytuacja z najwyższą od 24 lat inflacją powiązaną z pandemią wirusa COVID-19 oraz z wojną na Ukrainie zmusiła Spółkę do zawarcia umowy pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego planowanej inwestycji. Umowa została zawarta dnia 28 listopada 2022 r. na kwotę 20 350 000,00 zł.

 1. Przetargi

Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – budynek usługowy Auto-Agro ul. Floriańska”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106500

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – Budowa na terenie Jednostki Wojskowej etap I i II ul. Składowa”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/113912

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – trzy części: ul. Bitwy Warszawskiej, ul. Plażowa, ul. Starowiejska”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/118191

 • „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska w Siedlcach”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149016

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – Budowa na terenie Jednostki Wojskowej etap III ul. Składowa”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/153242

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – dwie części: Budynek wielorodzinny STBS ul. Gospodarcza, Budynek wielorodzinny Sawi-inwest ul. Asłanowicza”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161913

 • Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe”

https://pec-siedlce.ezamawiajacy.pl/pn/PEC-SIEDLCE/demand/notice/public/87643/details

 1. Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe

 • Aukcja kogeneracyjna

W związku z planowaną modernizacją Elektrociepłowni EC1, Przedsiębiorstwo przystąpiło w marcu bieżącego roku do organizowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na premię kogeneracyjną związaną z promowaniem energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

8 marca 2023 r. wygraliśmy aukcję dzięki czemu otrzymamy dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane co roku przez 15 lat (do 2040 roku). Kwota premii kogeneracyjnej wynosi 266,67 zł za 1 MWh. Całkowita możliwa do uzyskania suma premii w ciągu 15 lat to 240 mln.

 • Podpisanie umowy z wykonawcą

Dzień 26 maja 2023 r. zapisał się w historii Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. oraz Miasta Siedlce, ponieważ w tym dniu o godz. 12:00 podpisaliśmy z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na budowę kogeneracji gazowej o mocy 8 MWe opartej na 2 silnikach gazowych.

Koszt inwestycji to 40 937 000,00 zł (netto).

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 22 kwietnia 2024 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli:

 • Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik

Zarząd i pracownicy INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie:

 • Prezesa Zarządu Andrzej Grygo

 • Dyrektor Pionu Technicznego Justyna Ryzińska

 • Dyrektor Pionu Budownictwa Energetycznego Krzysztof Ksionek

 • Doradca ds. energetyki Karol Bajer

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.

 • Dyrektor ds. Ekonomicznych Jacek Kobus

 • Dyrektor ds. Technicznych Paweł Orzyłowski

 • Kierownik Elektrociepłowni Marek Prus

 • Kierownik Ciepłowni Centralnej Kamil Jóźwiak

 • Kierownik działu technicznego Sylwia Osiejuk

 • Główny specjalista ds. technicznych Piotr Ratajczyk

 • Specjalista ds. technicznych Mirosław Iwiński

 • Koordynator ds. RODO, Controlingu i Analiz Agnieszka Kołtuniak

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – budynek usługowy Auto-Agro ul. Floriańska”

Termin podpisania umowy: 7 czerwca 2022 roku

Wykonawca: Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”

Rozpoczęcie prac: 23 lipca 2022 r.

Zakończenie prac: 29 sierpnia 2022 r.

Długość przyłącza: 66,50 m

Koszty realizacji inwestycji:  89 000,00 zł netto

Kwota dofinansowania: 40 050,00 zł

z czego: z MF EOG: 35 042,50

ze środków budżetu państwa: 6 007,50 zł

Kwota finansowania w formie pożyczki: 48 950,00 zł

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – Budowa na terenie Jednostki Wojskowej etap I i II ul. Składowa”

Termin podpisania umowy: 9 sierpnia 2022 roku

Wykonawca: Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”

Rozpoczęcie prac: 01 września 2022 r.

Zakończenie prac: 25 listopada 2022 r.

Długość przyłącza: 1022,0 m

Koszty realizacji inwestycji:  1 482 000,00 zł netto

Kwota dofinansowania: 666 900,00 zł

z czego: z MF EOG: 566 865,00

ze środków budżetu państwa: 100 035,00 zł

Kwota finansowania w formie pożyczki: 815 100,00 zł

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – trzy części: ul. Bitwy Warszawskiej, ul. Plażowa, ul. Starowiejska”

Termin podpisania umowy: 16 sierpnia 2022 roku

Wykonawca: HEATCO Sp. z o. o.

Rozpoczęcie prac: 2022 r.

Zakończenie prac: 30 listopada 2022 r.

Długość przyłącza:

ul. Plażowa – 123,5 m

ul. Starowiejska – 54,5 m

ul. Bitwy Warszawskiej – 95,0 m

Koszty realizacji inwestycji:  

ul. Plażowa – 193 520,49 zł netto

ul. Starowiejska – 69 548,78 zł netto

ul. Bitwy Warszawskiej – 118 861,79 zł netto

Suma: 381 931,07 zł netto

Kwota dofinansowania: 171 868,98 zł

z czego: z MF EOG: 146 088,63

ze środków budżetu państwa: 25 780,35 zł

Kwota finansowania w formie pożyczki: 210 062,09 zł

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – Budowa na terenie Jednostki Wojskowej etap III ul. Składowa”

Termin podpisania umowy: 3 czerwca 2023 roku

Wykonawca: Zakładu Elektrotechnicznego „Zeltech”

Rozpoczęcie prac: 03 lipca 2023 r.

Zakończenie prac: 1 września 2023 r.

Długość przyłącza: 946,0 m

Koszty realizacji inwestycji:  1 382 113,82 zł netto

Kwota dofinansowania: 621 951,22 zł

z czego: z MF EOG: 528 658,54

ze środków budżetu państwa: 93 292,68 zł

Kwota finansowania w formie pożyczki: 760 162,60 zł

 1. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska

Termin podpisania umowy: 19 maja 2023 r.

Wykonawca: HEATCO Sp. z o. o.

Rozpoczęcie prac: 12 czerwca 2023 r.

Zakończenie prac: 15 września 2023 r.

Długość przyłącza: 699,0 m

Koszty realizacji inwestycji:  1 217 480,00 zł netto

Kwota dofinansowania: 547 866,00 zł

z czego: z MF EOG: 465 686,00 zł

ze środków budżetu państwa: 82 179,90 zł

Kwota finansowania w formie pożyczki: 669 614,00 zł

 

 • Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej – dwie części: Budynek wielorodzinny STBS ul. Gospodarcza, Budynek wielorodzinny Sawi-inwest ul. Asłanowicza”

Część 1: Budynek wielorodzinny STBS ul. Gospodarcza

Termin podpisania umowy: 7 sierpnia 2023 roku

Wykonawca: ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH „WOD-REM” Sp. z o.o.

Rozpoczęcie prac: 13 września 2023 r.

Zakończenie prac: 20 październik 2023 r.

Długość przyłącza: 118,5 m

Koszty realizacji inwestycji:  172 448,45 zł netto

Kwota dofinansowania: 77 601,80 zł

z czego: z MF EOG: 62 081,44

ze środków budżetu państwa: 15 520,36 zł

Kwota finansowania w formie pożyczki: 94 846,65 zł

Część 2: Budynek wielorodzinny Sawi-inwest ul. Asłanowicza”

Termin podpisania umowy: 1 sierpnia 2023 roku

Wykonawca: HEATCO Sp. z o.o.

Rozpoczęcie prac: 8 września 2023 r.

Zakończenie prac: 28 września 2023 r.

Długość przyłącza: 65,0 m

Koszty realizacji inwestycji:  135 300,81 zł netto

Kwota dofinansowania: 60 885,36 zł

z czego: z MF EOG: 48 708,29

ze środków budżetu państwa: 12 177,07 zł

Kwota finansowania w formie pożyczki: 74 415,45 zł

Dzień 28 lipca 2023 r. na zapisze się w pamięci mieszkańców miasta Siedlce i pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. jako dzień wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni opartej na 2-óch silnikach gazowych o mocy około 8 MWe. Poświęcenia aktu erekcyjnego oraz miejsca budowy dokonał ks. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w obecności wielu gości, przedstawicieli władz miasta Siedlce – p. Andrzeja Sitnika Prezydenta Miasta Siedlce, przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, firm wykonawczych oraz lokalnych mediów.
Spółka już w 2000 r. podjęła decyzję o stopniowym odchodzeniu od wytwarzania energii cieplnej z miału węglowego na rzecz produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej w skojarzeniu. Kontynuując rozpoczętą przed przeszło 20 laty transformację oraz działając dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń rozpoczynamy inwestycję wybudowania kogeneracji gazowej o mocy około 8MWe. Planowane przedsięwzięcie w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Siedlcach w kierunku utrzymania przez niego statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Pozwoli na ograniczenia emisji do powietrza CO2 oraz innych szkodliwych substancji tym samym zmniejszy oddziaływanie Przedsiębiorstwa na środowisko. Budowa nowej kogeneracji opartej na silnikach gazowych to dostosowanie obiektu do standardów emisyjnych zarówno krajowych, jak i europejskich. Wierzymy, że inwestycja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszych produktów na rynku lokalnym i będzie stanowiła kolejny krok w rozwoju Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. i Miasta Siedlce.

ulotka informacyjna ” Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach”

 

Dnia 19 kwietnia br. odbyła się uroczystość oddania do użytku inwestycji pn. „Kogeneracja gazowa o mocy około 8 MWe”. Poświęcenia nowej Elektrociepłowni EC-SG i silników dokonał ks. Kanonik Dariusz Mioduszewski w obecności wielu gości. W uroczystości uczestniczyli m.in. p. Urszula Zielińska Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, p. Andrzej Sitnik Prezydenta Miasta Siedlce a także przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, firm wykonawczych oraz lokalnych mediów.

Przedmiotowy projekt pozwoli na realizację jednego z najważniejszych celów ogólnoświatowych, a mianowicie poprawy ochrony środowiska. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej do roku 2030 jest obniżenie emisji CO2 o około 40%, a do 2050 zeroemisyjna gospodarka. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności energetycznej gospodarki. Dzięki kogeneracji gazowej możliwe jest zastąpienie energii cieplnej produkowanej z miału węglowego energią z paliwa o niższej emisyjności czyli gazu. Pozwoli to na zmniejszenie ilości zużywanego paliwa (węgla kamiennego) oraz na znaczące zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery takich jak: CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10. Wyprodukowanie energii cieplnej z paliwa węglowego wiąże się z emisją jednostkową około 108,8 kg CO2/GJ, wyprodukowanie energii cieplnej z gazu w procesie kogeneracji to 54,6 kg CO2/GJ.

Podstawowe parametry techniczne i produkcyjne nowej Elektrociepłowni EC-SG:

 • 2 jednakowe silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej: 9,44 MW i mocy cieplnej około 8,49 MW;

 • Zakładana wielkość produkcji ciepła: nie mniej niż 154 624,11 GJ/rok;

 • Produkcja energii elektrycznej: nie mniej niż 41 052,64 MWh/rok.

Zdjęcia z inauguracji projektu:

Pełna foto relacja

Broszura informacyjna