Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

W dniu 14.01.2022 r pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. została podpisana umowa nr MFEOG.07.04.13-07-0040/21-00 w sprawie Projektu:

Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Energia

  1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 45 534 600,00 PLN
  2. Koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 37 000 000,00 PLN z czego koszty bezpośrednie stanowią maksymalnie 37 000 000,00 PLN
  3. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu obliczane jako iloczyn poziomu dofinansowania Projektu wynoszącego 45,00%. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 857 828,03 EUR co stanowi równowartość 16 650 000,00 PLN, z czego:
    • z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w kwocie nie większej niż 3 279 153,83 EUR co stanowi równowartość 14 152 500,00 PLN, oraz
    • ze środków budżetu państwa w kwocie nie mniejszej niż 2 497 500,00 PLN