Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zatrudni:

 

 

 Kierownik Działu Technicznego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, odpowiednie do pełnionej funkcji,
 • wymagane doświadczenie zawodowe min. 8 lat, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • doświadczenie w branży energetycznej,
 • znajomość przepisów prawa energetycznego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa ochrony środowiska, prawa o zamówieniach publicznych oraz Kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu AutoCAD,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność do działania pod presją czasu, dyspozycyjność,
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pacy, umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie,
 • posiadanie uprawnień dozoru i eksploatacji (energetyczne i gazowe),
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność kierowania zespołem ludzi.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • kierowanie i pełen nadzór nad czynnościami wykonywanymi w podległych komórkach organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad produkcją z paliwa gazowego, energii elektrycznej i cieplnej oraz nad produkcją energii cieplnej z paliwa stałego,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową eksploatacją i konserwacją urządzeń i związanych z nimi urządzeń ciepłowniczych,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką paliwem stałym, gazowym i materiałami eksploatacyjnymi oraz energią elektryczną,
 • sprawowanie nadzoru nad urządzeniami podlegającymi Urzędowi Dozoru Technicznego,
 • zapewnienie realizacji zaleceń URE wynikających z koncesji,
 • sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem zakresu i harmonogramu remontów oraz ich realizacją,
 • kontrola przygotowywanych w pionie umów,
 • inicjowanie i wdrażanie nowych technologii,
 • sprawowanie nadzoru nad przesyłem i dystrybucją energii cieplnej,
 • nadzór nad opracowywaniem instrukcji i programów wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne i przepisów wykonawczych,
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją i wizualizacją sieci i węzłów cieplnych,
 • kontrola prowadzenia obowiązującej sprawozdawczości w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych,
 • nadzór nad prowadzonymi inwestycjami i remontami urządzeń ciepłowniczych zgodnie z obowiązującą instrukcją remontową.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.plw terminie do 17.08.2022r.

 

 Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe + 4 lata pracy w danej specjalności lub średnie kierunkowe + 6 lat pracy w danej specjalności (preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse lub pokrewne);
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej;
 • umiejętności planistyczne i analityczne;
 • dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe, uzyskane licencje i uprawnienia branżowe oraz doświadczenie w branży energetycznej lub pokrewnej;
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności programów Word, Excel, Power Point) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • zdolność do działania pod presją czasu;
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pacy, umiejętność pracy w zespole;
 • inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie;
 • dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • współudział w sporządzaniu okresowych analiz ekonomicznych;
 • ustalanie wskaźników techniczno–ekonomicznych do planów oraz analiz ekonomicznych;
 • sporządzanie rachunku ekonomicznego efektywności podejmowanych przedsięwzięć w Spółce;
 • współudział w sporządzaniu taryf dla ciepła oraz opracowań techniczno–ekonomicznych;
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych;
 • przygotowywanie rekomendacji i prognoz.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.plw terminie do 17.08.2022r.

 

 Inspektor ds. technicznych
Wymagania:

 • wykształcenie średnie zawodowe,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży energetycznej, sanitarnej
 • znajomość przepisów prawa energetycznego, prawa budowlanego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność do działania pod presją czasu, dyspozycyjność,
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pacy, umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie,
 • chęć nauki nowych zagadnień i podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień energetycznych.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • przygotowywanie dokumentacji, umów, sprawozdań z inwestycji,
 • przygotowywanie logistyczne inwestycji,
 • współudział w komisjach odbioru technicznego,
 • inicjowanie i opracowywanie przedsięwzięć mających na celu poprawę rentowności spółki,
 • współudział w opracowywaniu projektów inwestycyjnych, opiniowanie pod względem celowości tych projektów,
 • sprawowanie nadzoru jakościowego i technicznego w zakresie inwestycji,
 • udział w odbiorach cząstkowych i końcowych prowadzonych inwestycji.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

 

 Elektromonter
Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe na kierunku elektroenergetycznym,
 • chęć udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach związanych z podniesieniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji z wykonywanych czynności,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i projektów technicznych,
 • umiejętność dokonywania zapisów parametrów obsługiwanych urządzeń,
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, samodzielność,
 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia SEP do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi,
 • dodatkowym atutem będzie 2 – 3 letnie doświadczenie,
 • prawo jazdy kat. B

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • utrzymanie instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym,
 • wykonywanie oględzin przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych oraz remontów i instalacji,
 • kontrola prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • przekazywanie osobom dozoru wszelkich informacji dotyczących zauważonych usterek, nieprawidłowości w pracy urządzeń lub wprowadzonych zmian w układach elektrycznych,
 • bieżąca kontrola pracy urządzeń elektrycznych, rozdzielni i innych,
 • dbanie o właściwą i ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną,
 • staranne prowadzenie dzienników pracy oraz rejestru codziennych prac,
 • przyjmowanie i wykonywanie bieżących zleceń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

 

 Aparatowy uzdatniania wody – palacz kotłowy
Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe + 3 lata doświadczenia,
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie ważnych uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie kursu palacza

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • obsługa eksploatacyjna stacji uzdatniania wody,
 • obsługa kotłów przemysłowych typu WR-25 i WR-10,
 • naprawa i konserwacja obsługiwanych urządzeń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce

e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

 

 Maszynista urządzeń odżużlania, odpopielania i nawęglania
Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe + 3 lata doświadczenia,
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie ważnych uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • eksploatacja urządzeń odżużlania, odpopielania i nawęglania,
 • naprawa i konserwacja obsługiwanych urządzeń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl