Taryfa dla ciepła

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła, z dniem 5 listopada 2021 r. wprowadzamy w życie nową taryfę.
Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.42l0.14.9.2021.137.XIV.ARy z dnia 21 września 2021 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 331 (1061) z dnia 21 września 2021 r. – Taryfa dla ciepła
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo winno wprowadzić do stosowania zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania tj. w okresie od 6 października do 5 listopada 2021 r.
Nasze przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wprowadzeniu nowej taryfy w ostatnim dopuszczanym przez ustawę terminie tj. w dniu 5 listopada 2021 r.
Wyjaśniamy, że ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w zmienionej taryfie jest o 24,51 % wyższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej, przy czym poziom cen ciepła wzrasta średnio o 30,78% a stawki opłat przesyłowych o 4,49%.
Zasadniczą przyczyną koniecznej zmiany cen są drastyczne wzrosty kosztów paliwa gazowego oraz kosztów pozyskania uprawnień do emisji dwutlenku węgla.


Charakterystyka grup Odbiorców w Taryfie dla ciepła