Taryfa dla ciepła

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła, z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową taryfę.
Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.42l0.32.20l9.137.XIII.ARy z dnia 16 marca 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 57(400) z dnia 16 marca 2020 r. – Taryfa dla ciepła
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy Prawo Energetyczne Przedsiębiorstwo winno wprowadzić do stosowania zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania tj. w okresie od 30 marca do 30 kwietnia 2020 r.
Nasze przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wprowadzeniu nowej taryfy w ostatnim dopuszczanym przez ustawę terminie tj. w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Wyjaśniamy, iż ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w zmienionej taryfie jest o 9,88 % wyższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej, przy czym poziom cen ciepła wzrasta średnio o 11,78% a stawki opłat przesyłowych o 4,25%. Przyczyną wzrostu cen ciepła jest przede wszystkim wzrost kosztów pozyskania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wzrost kosztów pozyskania uprawnień wynika zarówno z postępującej redukcji przydziałów bezpłatnych (zgodnie z europejską polityką klimatyczną),jak i ze wzrostu cen uprawnień na rynkach obrotu.

Charakterystyka grup Odbiorców w Taryfie dla ciepła