Taryfa dla ciepła

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła, z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową taryfę.
Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.42l0.32.20l9.137.XIII.ARy z dnia 16 marca 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 57(400) z dnia 16 marca 2020 r. – Taryfa dla ciepła
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy Prawo Energetyczne Przedsiębiorstwo winno wprowadzić do stosowania zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania tj. w okresie od 30 marca do 30 kwietnia 2020 r.
Nasze przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wprowadzeniu nowej taryfy w ostatnim dopuszczanym przez ustawę terminie tj. w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Wyjaśniamy, iż ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w zmienionej taryfie jest o 9,88 % wyższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej, przy czym poziom cen ciepła wzrasta średnio o 11,78% a stawki opłat przesyłowych o 4,25%. Przyczyną wzrostu cen ciepła jest przede wszystkim wzrost kosztów pozyskania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wzrost kosztów pozyskania uprawnień wynika zarówno z postępującej redukcji przydziałów bezpłatnych (zgodnie z europejską polityką klimatyczną),jak i ze wzrostu cen uprawnień na rynkach obrotu.

 

Informacja .
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach sp. z o.o. informuje, że udziela wszystkim Odbiorcom ciepła bonifikaty do cen i stawek opłat określonych w taryfie wprowadzonej w życie w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Bonifikata obowiązuje w okresie od dnia 1 maja 2020 do dnia 31 sierpnia 2020r.
Wysokość udzielonych bonifikat została ustalona w taki sposób, aby ceny i stawki opłat pomniejszone o bonifikatę były równe cenom i stawkom opłat wynikającym z taryfy stosowanej do dnia 29 kwietnia 2020 r.
W tabeli zamieszczonej poniżej (tabela bonifikaty) prezentujemy wysokość cen i stawek opłat dla poszczególnych grup taryfowych z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty.

Tabela bonifikaty

 

Charakterystyka grup Odbiorców w Taryfie dla ciepła