Taryfa dla ciepła

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła wprowadzamy w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. nową taryfę.

Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-42l0.23.11.20l8.137.XII.RWY z dnia 6 grudnia  2018 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2018 r. pod pozycją 11910.

Ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w zmienionej taryfie jest o 5,18 %  wyższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej, przy czym poziom cen ciepła wzrasta średnio o 6,54% a stawki opłat przesyłowych o 1,34%.  Dynamika zmiany cen w poszczególnych grupach taryfowych zawiera się w przedziale od 4,57% (grupa taryfowa P4) do  6,08%  ( dla grupy P3).

Przyczyną wzrostu cen jest wzrost cen paliw oraz uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W stosunku do poziomu przyjętego w kalkulacji dotychczas stosowanej taryfy ceny miały węglowego wzrosły o 30,2%, a ceny gazu ziemnego o 15,5%. W rezultacie średni koszt pozyskania paliw do produkcji energii wzrósł o ok 20%.  Udział kosztów paliw w całkowitych kosztach wytworzenia energii przekracza 70%.

Miło nam Państwa poinformować, że na podstawie danych publikowanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz gromadzonych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie można stwierdzić, że wśród przedsiębiorstw o podobnej skali i profilu działania ceny ciepła w Siedlcach  w dalszym ciągu należą do najbardziej korzystnych w Polsce.

Taryfa obowiązuje od 01.01.2019r.