Emisje substancji

Informacja na temat wskaźników emisji zanieczyszczeń związanych z produkcją ciepła oraz energii elektrycznej za rok 2022 – do publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2022

Wpływ wytworzenia energii cieplnej na środowisko.

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko:
strona internetowa Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.: www.pec-siedlce.com.pl,
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.  08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2022

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko:
strona internetowa Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.: www.pec-siedlce.com.pl,
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.  08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7.

 

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz.92)

§ 23 punkt 3-Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się sprzedażą ciepła przekazuje odbiorcom informacje o miejscu, w którym są dostępne informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego przez to przedsiębiorstwo w poprzednim okresie grzewczym, wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów, w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie kompleksowej, punkt 4- Informacje, o których mowa w ust. 3, są podawane do publicznej wiadomości na stronach internetowych przedsiębiorstwa energetycznego lub na tablicy informacyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa).

Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819)
§44- 1. Sprzedawca energii elektrycznej przekazuje odbiorcom informacje o:
1) strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii
elektrycznej sprzedanej przez niego w poprzednim roku kalendarzowym,
2) miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej
w poprzednim roku kalendarzowym na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku
siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów
– w terminie do dnia 31 marca.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane wraz z fakturą za energię elektryczną, albo za
usługę kompleksową i w materiałach promocyjnych oraz są publikowane na stronie internetowej
sprzedawcy energii elektrycznej.
3. Zakres informacji o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia

Opracował:
Ewelina Łukasiewicz
20.06.2023