Inwestycje PE w latach 2021-2023

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. (PE), którego jedynym udziałowcem jest Miasto Siedlce, podjęło w latach 2021 – 2023 szereg działań mających na celu ochronę środowiska oraz poprawę jakości usług, przede wszystkim z zakresu dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców Miasta Siedlce. Świadczenie usług na jak najwyższym poziomie oraz spełnienie narzuconych decyzją wykonawczą ustanawiającą konkluzje BAT z 17.07.2017 norm unijnych jest nierozerwalnie związane z koniecznością modernizacji źródeł wytwórczych i sieci ciepłowniczych.

Inwestycje w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o. o. w latach 2021-2023

 1. Modernizacja Ciepłowni Centralnej

W związku z wymogiem dostosowania PE do przepisów wynikających z konkluzji BAT do końca roku 2022 przeprowadzono zmiany w Ciepłowni Centralnej polegające na:

 • modernizacji instalacji oczyszczania spalin dla kotła WR10 nr K3 – 995 555,00 zł netto;

 

 

 

 

 

 • modernizacji kotła WR 25 nr K1 w technologii ścian szczelnych –7 590 000,00 zł netto;

 

 

 

 

 

 • konwersji kotłów węglowych WR 25 nr K4 i nr K5 na kotły opalane gazem – 10 330 000,00 zł netto;

 

 

 

 

 

 • modernizacji kanałów spalin kotłów WR 25 o numerach K1 i K2 – 503 460,55 zł netto;
 • modernizacji istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej gazu oraz budowie nowej ścieżki gazowej do budynku Ciepłowni Centralnej – 1 897 700,00 zł netto;

 

 

 

 

 

 • ograniczeniu mocy kotła węglowego typu WR25 nr K2 – 521 627,00 zł netto;

Modernizacja umożliwiła uznanie Ciepłowni Centralnej za źródło o mocy mniejszej niż 50 MW. Dzięki temu rozwiązaniu spółka nie musiała wydatkować 80 – 100 mln zł na budowę instalacji odpylania, odsiarczania i odazotowania. Zostały zaoszczędzone pieniądze dla PE i Miasta Siedlce.

 1. Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach

 W dniu 14.01.2022 r. Przedsiębiorstwo podpisało Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) na projekt pn.: „Budowa Kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach” w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy Energia.

Umowy objęły inwestycje związane z budową nowej kogeneracji gazowej, modernizacją sieci ciepłowniczej oraz budową nowych odcinków sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Siedlce (całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 64 544 250,00 zł : dotacja 23 604 750,00 zł.; pożyczka 20 350 000,00 zł.). Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego w Siedlcach w kierunku utrzymania przez PE statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz redukcja strat ciepła. Zakończenie inwestycji nastąpi do dnia 30.04.2024 r.

 

Zdanie 1.  Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe

Dnia 26 maja 2023 r. PE podpisało z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na budowę kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe opartej na 2 silnikach gazowych. Realizacja zadania przyczyni się do zastąpienia energii cieplnej produkowanej z miału węglowego energią z paliwa gazowego o niższej emisyjności. Pozwoli to na ograniczenie ilości zużywanego węgla oraz zmniejszenie emisji CO2 i zastąpi wyeksploatowane turbiny gazowe.

Podstawowe parametry techniczne i produkcyjne:

 • 2 jednakowe silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej około 8 MW i mocy cieplnej około 8,1 MW,
 • Zakładana wielkość produkcji ciepła -nie mniej niż 154 624,11 GJ/rok,
 • Produkcja energii elektrycznej – nie mniej niż 41 052,64 MWh/rok,

Budowa kogeneracji gazowej jest inwestycją w przyszłość Miasta Siedlce i jego mieszkańców, która sprosta wysokim wymogom z zakresu ochrony środowiska naturalnego, jakie będzie musiał spełnić sektor energetyki cieplnej w przyszłości oraz zapewni stały zysk dla PE i Miasta Siedlce.

Koszt inwestycji: 40 937 000,00 zł (netto).

Kwota dofinansowania: 18 421 650,00 zł, z czego:

 • z MF EOG: 15 658 402,50 zł netto;
 • ze środków budżetu państwa: 2 763 247,50 zł netto;

Kwota finansowania w formie pożyczki: 17 676 849,22 zł netto;

Zdjęcia budowy kogeneracji około 8 MWe

 

 

 

 

 

Zadanie 2.  Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej

W ramach zadania wybudowano nowe odcinki sieci ciepłowniczej o łącznej długości około 2 444 mb w celu podłączenia nowych odbiorców. Do budowy wykorzystano rury preizolowane z systemem alarmowym.

Wykaz wykonanych nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej:

 • do budynku handlowo-usługowego przy ul. Floriańskiej;
 • do budynków na terenie 18 DZ w Siedlcach przy ul. Składowej;
 • do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bitwy Warszawskiej (budynek nr 6, 7, 8, 9) oraz ul. Starowiejskiej;
 • do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Plażowej;
 • do budynku wielorodzinnego STBS przy ul. Gospodarczej;
 • do budynku wielorodzinnego Sawi-inwest przy ul. Asłanowicza.

Koszty realizacji inwestycji: 3 642 794,00 zł netto.

Kwota dofinansowania: 1 639 257,37 zł, z czego:

 • z MF EOG: 1 393 368,76 zł,
 • ze środków budżetu państwa: 245 888,61 zł.

Kwota finansowania w formie pożyczki: 2 003 536,78 zł.

 

 

 

 

 

Zadanie 3. Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska w Siedlcach

W ramach zadania przeprowadzono modernizację sieci ciepłowniczej na odcinku około 675 mb. Dotychczas istniejącą sieć kanałową zastąpiono nowoczesną siecią preizolowaną dzięki czemu straty na przesyle, które wynosiły około 1 575,94 GJ/rok, po przeprowadzeniu modernizacji wynoszą 508,27 GJ/rok. W wyniku realizacji zadania straty na przesyle zostały zmniejszone o 1 067,69 GJ/rocznie (około 67,7%).

Koszty realizacji inwestycji: 1 217 480,00 zł netto.

Kwota dofinansowania: 547 866,00 zł, z czego:

 • z MF EOG: 465 686,10 zł,
 • ze środków budżetu państwa: 82 179,90 zł.

Kwota finansowania w formie pożyczki: 669 614,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 1. Wykonanie innych inwestycji przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach
 1. Aktualizacja systemu DCS Ovation do najnowszej wersji w celu poprawy bezpieczeństwa pracy Elektrociepłowni Gazowych. Kwota wykonania zadania wyniosła 816 600,00 zł netto.
 2. Modernizacja sieci ciepłowniczej (ze środków własnych Spółki) – zastąpienie sieci kanałowej nowoczesną siecią preizolowaną. Koszt inwestycji w latach 2021-2022 to 135 513,56 zł netto;
 1. Modernizacja węzłów ciepłowniczych (ze środków własnych Spółki) – Spółka w latach 2021-2023 zmodernizowała węzły na kwotę 597 157,63 zł netto;
 2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej (ze środków własnych Spółki) – w latach 2021-2023 Spółka wybudowała nowe odcinki sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych – kwota inwestycji 3 077 668,34 zł netto;

 

 

 

 

 

 

 1. Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii w Siedlcach

 Miasto Siedlce jako pierwsze w kraju otrzymało z NFOŚiGW dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii” (ITPOK). W dniu 03.10.2022 r. Marzena Komar Prezes Zarządu Dyrektor PE podpisała umowę nr 3196/2022/Wn07/OZ-up-fm/P o dofinansowanie realizacji inwestycji w formie pożyczki oraz umowę nr. 3195/2022/Wn07/OZ-up-fm/D o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku funduszu modernizacyjnego w formie dotacji przedsięwzięcia.

Umowy pozwolą na sfinansowanie inwestycji praktycznie w 100% ze środków zewnętrznych. Całkowity koszt inwestycji to 159 419 883 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 129 570 659 zł, dotacja to prawie 50%, zaś reszta to pożyczka. Okres karencji w spłacie pożyczki przewidziano na 1,5 roku od zakończenia inwestycji. Oprocentowanie: WIBOR 3M nie mniej niż 1,5% w skali roku. Istnieje możliwość skorzystania z umorzenia pożyczki w wysokości 5 mln zł.

Schemat przykładowej instalacji ITPOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planowana budowa ITPOK pozwoli zredukować ilość składowanych odpadów, a dodatkowo dzięki ich termicznemu przekształceniu w procesie odzysku energii pozwoli wytworzyć ciepło na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energię elektryczną. Instalacja wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – będzie ostatnim elementem lokalnych systemów odpadowych, dzięki któremu nienadający się do recyklingu, bezużyteczny odpad o stosunkowo wysokiej wartości opałowej, stanie się zasobem, pozwalającym na lokalne wytworzenie bezpiecznej, tańszej i w części odnawialnej energii. Ponadto będzie to kolejny krok w kierunku dekarbonizacji systemu ciepłowniczego Miasta Siedlce. Energia cieplna i elektryczna wytwarzana w ITPOK będzie w części energią odnawialną oraz będzie stanowić alternatywę dla energii wytwarzanej dotychczas z paliw kopalnych.

Dzięki budowie ITPOK zostanie osiągnięta modyfikacja miksu paliwowego przedsiębiorstwa, zmierzająca do przynajmniej częściowego uniezależnienia się od zawirowań i wzrostu cen na rynku paliw i EU ETS, z wykorzystaniem procesu wysokosprawnej kogeneracji.

Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii oraz zaawansowanego i sprawdzonego systemu oczyszczania spalin ITPOK będzie całkowicie bezpieczny dla środowiska i zdrowia mieszkańców miasta Siedlce i okolic. Ocena oddziaływania planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska potwierdza, że instalacja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji zanieczyszczających powietrze oraz nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w dzień oraz w nocy. Przewidziane w instalacji układy ciągłego monitorowania emisji pozwolą na kontrolę emitowanych związków, między innymi takich zanieczyszczeń jak tlenek węgla, halogenki, związki organiczne, metale ciężkie (w tym rtęć), czy dioksyny, które nie są obecnie normowane dla dużych ciepłowni opalanych węglem.

 

PORÓWNANIE POZIOMU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

KOTŁA WR-10 I ITPOK oraz KOTŁA WR-25 I ITPOK

 

 1. Budowa ITPOK nie zagrożona Prezydent Miasta Siedlce – Andrzej Sitnik wydał decyzję zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym.

 Po analizie odwołania firmy Mostostal Siedlce Sp. z o.o. z/s w Siedlcach oraz Towarzystwa na rzecz Ziemi z/s w Oświęcimiu przeciwko budowie ITPOK w Siedlcach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce (SKO) wydało w dniu 18.01.2024 r. decyzję o utrzymaniu zaskarżonej decyzji organu I instancji w mocy i nie dopatrzyło się uchybień dotyczących budowy instalacji odpadów w Siedlcach. Zdaniem Kolegium decyzja została wydana zgodnie z prawem, w sposób upubliczniony i przejrzysty cyt., (…) „Kolegium nie dopatrzyło się uchybień, zarówno w prowadzonym przez organ I instancji postępowaniu, jak również wydanym w jego toku rozstrzygnięciu, uzasadniających wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji”.

Kolegium podzieliło argumentację PE w Siedlcach i Urzędu Miasta Siedlce, powołujących się na pozytywne opinie RDOŚ-u i Sanepidu cyt., (…) „W sprawie nie dopatrzono się przeciwskazań dla realizacji inwestycji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę”.

SKO w Ostrołęce potwierdziło, że procedura w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań została przez Prezydenta przeprowadzona zgodnie z prawem i stanem faktycznym a sama budowa i eksploatacja ITPOK w mieście Siedlce nie wywoła negatywnych skutków oddziaływania na środowisko ani szkodliwego oddziaływania na zdrowie mieszkańców miasta Siedlce i okolicy.

Cyt.: Organ odnosząc się do przeprowadzonej w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko analizy oddziaływania wskazał, że

 1) Planowana Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii w Siedlcach, nawet przy maksymalnej dopuszczalnej emisji substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych, wynikającej z iloczynu ilości spalin i standardów emisyjnych, nie spowoduje ponadnormatywnych oddziaływań względem powietrza. Podkreślono przy tym, że wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń emitowanych z eksploatowanych w Polsce spalarni odpadów (w których spalane są również frakcje energetyczne odpadów komunalnych), rzeczywiste poziomy emisji zanieczyszczeń znajdują się znacznie poniżej dopuszczalnych standardów emisyjnych z instalacji. (…)

2) Łączna średnia ilość samochodów transportujących odpady, reagenty oraz paliwo wspomagające na teren Instalacji oraz wywożących pozostałości z Instalacji będzie wynosiła ok. 8 pojazdów/dzień roboczy. Powołując się na przeprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Generalnym Pomiarem Ruchu 2020/2021 na odcinkach pomiarowych DK63, uznano, że nawet przy uwzględnieniu maksymalnego potoku pojazdów (dwukrotność średniego potoku) dowożących odpady i reagenty oraz wywożących odpady z terenu planowanej Instalacji – operacje transportowe związane z funkcjonowaniem planowanego Przedsięwzięcia w Siedlcach nie spowodują znaczącego zwiększenia natężenia ruchu analizowanych tras na odcinku DK63.

 (…) Podkreślono także, że na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewniony został udział społeczeństwa w wydawaniu decyzji zgodnie z u.o.o.ś. Z kolei Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego Przedsięwzięcia, podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko, poddany został analizie, ocenie i opiniowaniu przez szereg organów, w tym przede wszystkim Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Planowana Inwestycja uzyskała pozytywne opinie/stanowiska wszystkich organów opiniujących, co dowodzi, że eksploatacja Instalacji nie budzi zastrzeżeń i jest zgodna z wymogami prawa w tym zakresie. Nadto, Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co dodatkowo wskazuje, iż inwestycje tego rodzaju są korzystne dla środowiska. W tym zakresie Organ wyjaśnił także, że Planowane Przedsięwzięcie obejmuje realizację nowoczesnej instalacji waste-to-energy – Instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii w Siedlcach – opartej na procesie odzysku energii (proces odzysku R1) i wykorzystującej w głównej mierze jako paliwo odpady wytworzone z pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, oznaczone kodami 19 12 10 i 19 12 12. Odpady o wskazanych kodach powstają w wyniku wcześniejszej mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, w trakcie której w pierwszej kolejności selekcjonowane są odpady nadające się do recyklingu lub odzysku, a pozostała frakcja o kodach 19 12 10 lub 19 12 12 (która ze względu na wysoką kaloryczność >6 MJ/kg nie może zostać skierowana do składowania) może być przeznaczona do spalania. Wykorzystanie takich odpadów jako paliwa i odzysk energii z tych odpadów w procesie R1 jest zatem rozwiązaniem zdecydowanie lepszym dla środowiska niż ich składowanie i zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.(…)

 

Głównym celem tej instalacji będzie korzyść w postaci większej elastyczności kształtowania stawek za odbiór odpadów oraz kosztów energii cieplnej. Zmniejszone zostanie zużycie węgla w PE, co ograniczy emisje do atmosfery pyłów, tlenków siarki i dwutlenku węgla.