Z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową Taryfę dla ciepła.

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła, z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową Taryfę dla ciepła.
Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.42l0.32.20l9.137.XIII.ARy  z dnia 16 marca 2020 r.  oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 57(400) z dnia 16 marca 2020 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo winno wprowadzić do stosowania zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania tj. w okresie od 30 marca do 30 kwietnia 2020 r.
Nasze przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wprowadzeniu nowej taryfy w ostatnim dopuszczanym przez ustawę terminie tj. w dniu 30 kwietnia 2020 r.
Wyjaśniamy, iż ogólny wskaźnikowy poziom cen dostaw energii cieplnej w zmienionej taryfie jest o 9,88 % wyższy od wynikającego z taryfy dotychczas stosowanej, przy czym poziom cen ciepła wzrasta średnio o 11,78% a stawki opłat przesyłowych o 4,25%. Przyczyną wzrostu cen ciepła jest przede wszystkim wzrost kosztów pozyskania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wzrost kosztów pozyskania uprawnień wynika zarówno z postępującej redukcji przydziałów bezpłatnych (zgodnie z europejską polityką klimatyczną), jak i ze wzrostu cen uprawnień na rynkach obrotu.
System przydziału uprawnień do emisji w tzw. III okresie rozliczeniowym ( lata 2013-2020) skonstruowany został w ten sposób, że w każdym kolejnym roku okresu przydział certyfikatów bezpłatnych zmniejsza się o kilkanaście procent. O ile na początku tego okresu przedsiębiorstwo otrzymywało większość niezbędnych uprawnień bezpłatnie, to w roku 2020 bezpłatne certyfikaty będą odpowiadać jedynie 12% przewidywanej emisji dwutlenku węgla. W następnym okresie rozliczeniowym (lata 2021-2030) przydział uprawnień bezpłatnych nie będzie przekraczał 10% potrzeb.  Przeciętny poziom cen uprawnień na przestrzeni lat 2017-2019 wzrósł natomiast ponad 4 krotnie – z niespełna 6,0 do 24,6 EUR/tonę.
W rezultacie koszty uprawnień do emisji stanowią w chwili obecnej drugi co do wysokości składnik kosztów wytwarzania ciepła (po kosztach zużycia paliwa).