Sieci ciepłownicze w systemie PEC

Przedsiębiorstwo przesyła energię cieplną siecią ciepłowniczą o aktualnej długości 87,4 km.

Eksploatujemy sieć napowietrzną, kanałową (tradycyjną) oraz preizolowaną. Od wielu lat nowe oraz remontowane sieci budowane są wyłącznie w technologii rur preizolowanych, zapewniającej znacznie lepsze parametry izolacyjne (ostatnimi laty z dodatkowo pogrubioną izolacją na rurociągu zasilającym), wyposażonej w system alarmowy sygnalizujący zawilgocenie izolacji i pozwalający określić miejsce potencjalnej awarii.

Systematycznie modernizujemy istniejące oraz budujemy nowe odcinki sieci. Poza budową nowych przyłączy, sukcesywnie realizujemy prace modernizacyjne mające na celu poprawę parametrów technicznych sieci ciepłowniczej, przy równoczesnym uwzględnieniu poprawy zagospodarowania przestrzeni miejskiej.
W roku 2020 przeprowadzono przeglądy i remonty bieżące komór ciepłowniczych z wymianą nieszczelnej armatury. Na bieżąco wykonywano pomiary kontrolne stanu izolacji w rurociągach preizolowanych. Stwierdzone zawilgocenia izolacji były sukcesywnie naprawiane.
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła, przeprowadzona została modernizacja odcinków kanałowej sieci ciepłowniczej na osiedlach Warszawska i Młynarska. Odcinki sieci cieplnej wybudowane w latach 1982 i 1987 zostały zastąpione nowymi rurami w technologii preizolowanej .Przebudowa obejmowała 294,5 m sieci na osiedlu Młynarska i 277,5 m na osiedlu Warszawska.

Przeprowadzono kapitalny remont komory preizolowanej przy ul. Rynkowej, likwidowano 3 komory, w których rury i armatura znacznie skorodowały z uwagi na systematyczne ich zalewanie podczas większych opadów.
W marcu 2019 r wykonaliśmy lotniczą inspekcję termowizyjną wybranych sieci ciepłowniczych z użyciem drona.
Celem wykonania inspekcji było sprawdzenie innowacyjnej technologii detekcji miejsc występowania awarii izolacji ciepłochronnej. Zarejestrowany materiał termowizyjny wraz z dedykowanym oprogramowaniem do jego analizy pozwolił nam na dokładne typowanie miejsc w których występuje potrzeba wykonania modernizacji sieci cieplnych, co przyczyni się do poprawy niezawodności dostaw ciepła dla naszych odbiorców z zachowaniem najwyższych wymagań środowiskowych dotyczących ograniczania strat ciepła podczas jego przesyłu.
Inspekcja była prowadzona w obrębie ulic Starzyńskiego, Geodetów, Prusa, Poniatowskiego, Partyzantów oraz na osiedlu Warszawska.
W ramach corocznych analiz stanu technicznego sieci, kanału i izolacji w wytypowanych lokalizacjach wykonano w lipcu 2020r. odkrywki sieci cieplnej kanałowej, między innymi sieci ciepłowniczej Dn 500 przy ul. Dreszera. Stan techniczny tej sieci komisja określiła jako dobry. Sieć nie kwalifikuje się do wymiany.
Podobne odkrywki sieci cieplnej kanałowej dokonano na sieciach Dn 150 i Dn 50 przy ul. Wyszyńskiego (obecnie najstarszych sieciach kanałowych, wybudowanych w latach 1981 i 1986-87). Tu wymiana jest wskazana z powodu konieczności poprawy hydrauliki układu i odnotowanych w historii awarii. Zadanie zgłoszono do wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Realizację zaplanowano na 2021- 2022 rok.