Efektywność energetyczna systemu

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że nasze przedsiębiorstwo eksploatuje trzy źródła ciepła: ciepłownia centralna, w której energia cieplna wytwarzana jest poprzez spalanie miału węgla kamiennego oraz dwie elektrociepłownie gazowe zasilane paliwem gazowym wysokometanowym, w których produkcja ciepła odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji z jednoczesną produkcją energii elektrycznej.
System ciepłowniczy przedsiębiorstwa na podstawie Dyrektywy 2012/27/UE o efektywności energetycznej od wielu lat spełnia kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, w którym zgodnie z definicją do produkcji ciepła wykorzystuje się co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji.
Efektywność systemu ciepłowniczego przedsiębiorstwa za rok 2021 wynosi ponad 81%, a wskaźnik Wp,c nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej należącej do przedsiębiorstwa za rok 2020 wynosi 0,62.
Odbiorcy ciepła sieciowego na terenie Siedlec, którzy zostaną przyłączeni do sieci ciepłowniczej będą zasilani w energię cieplną spełniającą wyżej wymienione warunki.
Dla naszych odbiorów energii cieplnej wartość wskaźnika EP obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, obliczona na podstawie wskaźnika Wp,c, który w porównaniu do innych źródeł energii dla naszej sieci ciepłowniczej jest na niskim poziomie, będzie utrzymana na racjonalnie niskim poziomie biorąc pod uwagę możliwości techniczno ekonomiczne zasilania budynku w energię potrzebną do jego użytkowania.