Umowa dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”.

W dniu 7 maja 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zawarło umowę na dofinasowanie, w formie preferencyjnej pożyczki, przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”. Całkowity koszt zadania wyniesie 993 tys. zł, w tym pożyczka 821 tys. zł.
W ramach projektu na budynku biurowym przy ul. Starzyńskiego 7 uruchomiono pilotażową instalację fotowoltaiczną o mocy 4,96 kWp. Zmodernizowana zostanie także sieć ciepłownicza w rejonie ul. Pomorskiej i Młynarskiej o długości  ok. 515 mb.
Realizacja przedsięwzięcia zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla odbiorców na terenie Siedlec, a w wymiarze ekologicznym pozwoli ograniczyć emisje substancji szkodliwych do atmosfery.

Efekt ekologiczny
Ograniczone/uniknięte emisje [kg/rok]   Modernizacja sieci                Fotowoltaika
CO2                                                                                51 878                                                 4 229
SO2                                                                                       64
NOx                                                                                      63
pył                                                                                         13

W związku z realizacją przedsięwzięcia złożono także wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie świadectw efektywności energetycznej o wartości 22,406 toe.