Projekt: Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Siedlcach.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. chcąc ograniczyć skutki kolosalnych podwyżek cen paliw i emisji CO2 wciąż szuka nowych alternatywnych źródeł ciepła. Nową koncepcją rozwojową jest budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Nowa instalacja zlokalizowana na terenie przedsiębiorstwa byłaby włączona w system ciepłowniczy miasta. Dopływ alternatywnego paliwa zapewniłby Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Siedlcach, który rocznie produkuje około 20 tysięcy ton odpadów pozostających po wysegregowaniu surowców wtórnych, posiadających wartość opałową, przeznaczonych do spalenia. Zatem cykliczne dostawy surowca zostaną zapewnione. Ponadto budowa instalacji pozwoli na ustabilizowanie, a może nawet i zmniejszenie cen za odbiór śmieci dla mieszkańców miasta i regionu, gdyż zostaną obniżone koszty wywozu odpadów (obecnie ZUO transportuje odpady do innych miejscowości oddalonych po kilkaset kilometrów).

Instalacje termicznego przekształcania odpadów nie są objęte systemem handlu dwutlenkiem węgla, zatem zastąpienie węgla i części gazu odpadami komunalnymi pozwoli zmniejszyć wielomilionowe wydatki związane z prawem do emisji (kilka lat temu za uprawnienia do emisji CO2 PEC płacił około miliona złotych rocznie, w 2021 roku koszty wzrosły do około 30 mln zł, a w 2022 roku szacuje się wydatki rzędu około 50 mln zł).

23-25 tysięcy ton śmieci rocznie, 6 MW mocy cieplnej i nieco ponad 1 MW energii elektrycznej – to najważniejsze parametry instalacji, którą na miarę siedleckich potrzeb opracowała firma Savona Project – spółka doradczo – inżynierska doświadczona w projektach energetycznych i środowiskowych.

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych to wydatek około 102 mln zł netto. Połowę kosztów można jednak pokryć dotacją z NFOŚiGW, a resztę sfinansować z pożyczek: częściowo preferencyjnych, częściowo komercyjnych. Niestety koszt utrzymania instalacji będzie duży, bo skomplikowana aparatura wymaga remontów. Jednak zarówno spłata, jak i utrzymanie mają być pokryte z przychodów. Jedną piątą ma dać sprzedaż ciepła, kolejną jedną piątą sprzedaż prądu, a resztę pokryją tzw. opłaty „na bramie” pobierane za usługę spalenia odpadów.

W optymistycznym wariancie Instalacja termicznego przekształcania odpadów mogłaby zacząć działać na początku 2026 roku. Sama budowa to od 18 do 24 miesięcy, ale najbardziej problematyczne i czasochłonne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej oraz wspomnianego dofinansowania.

Swoje działania PEC rozpoczyna od edukacji społeczeństwa. W dniu 27 stycznia 2022 roku projekt został zaprezentowany radnym miasta Siedlce. Prezentację na temat instalacji przedstawił Prezes Savona Project – Pan Sławomir Duda. Udzielił on również dodatkowych wyjaśnień na zgłoszone przez radnych pytania w kwestii gospodarki obiegu zamkniętego i wpływu na środowisko. Zwrócił uwagę m. in. na to, że obecny poziom recyklingu w Polsce to realistycznie licząc kilkanaście do dwudziestu kilku procent. Do roku 2035 trzeba będzie dojść do 65 procent odzysku i maksymalnie 10 procent składowania, co wydaje się ogromnym wyzwaniem, a i tak pozostaje 25 procent odpadów nadających się tylko do spalenia. Postulowane
80 procent recyklingu wydaje się na podstawie doświadczeń z ostatnich lat mało realne. Dlatego poprawa segregacji i odzysku surowców nie kłóci się z budową instalacji, bo jedno i drugie jest potrzebne. Rozwinięte państwa zachodnioeuropejskie jak Niemcy, kraje Skandynawskie czy Beneluksu mają o wiele lepiej rozwiniętą gospodarkę śmieciową, a również korzystają z takich rozwiązań. W kwestii wpływu na środowisko wskazano na fakt, że inwestycja miałaby powstać na terenie dzielnicy przemysłowej, a dostępne dziś technologie ograniczałyby jej oddziaływanie do 600-700 metrów, zaś maksimum emisji mieści się z dużym zapasem w dopuszczalnych normach. W miastach takich jak Malmö, Kopenhaga i Wiedeń instalacje pracują w gęstej zabudowie, zaś np. w Białymstoku obok ośrodka sportowo – rekreacyjnego.

Do podjęcia i rozważenia tematu budowy instalacji radę miasta zachęcali także Prezydent Miasta – Andrzej Sitnik oraz Prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego – Marzena Komar. Wspólnie wskazali, że wdrożenie projektu to rozwiązanie problemu rosnących cen ciepła dla miasta oraz wywozu odpadów dla miasta i całego subregionu. Dodali także, że zainteresowanie przedsiębiorstw budową instalacji termicznego przekształcania odpadów jest bardzo duże, dlatego tak ważna jest współpraca i zaangażowanie w realizację tego wspólnego przedsięwzięcia. Liczy się też czas – zbyt długie zwlekanie z decyzją może się skończyć utratą wielkiej szansy na uzyskanie dofinansowania z NFOŚiGW.

Pomimo, że inwestycja to WIELKI wydatek, to pomoże ona rozwiązać WIELKIE problemy społeczeństwa Miasta Siedlce.