Modernizacja źródeł wytwórczych

Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zobowiązane jest do dostosowania węglowych źródeł wytwarzania do nowych, zmieniających się, rygorystycznych wymagań emisyjnych.

Od roku 2021 Przedsiębiorstwo aktywnie rozpoczęło proces modernizacji Ciepłowni Centralnej.

W ubiegłym roku przygotowano dokumentację przetargową i rozstrzygnięto 5 przetargów.

W tym roku rozpoczęto prace mające wypełnić wyznaczane przez Unię Europejską restrykcyjne cele klimatyczne.  Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. ambitnie stara się realizować te postanowienia, dlatego rozpoczęliśmy realizację nowego przedsięwzięcia polegającego na konwersji kotłów węglowych typu WR-25 nr K4 i nr K5 na kotły opalane gazem.  Stanowi to bardzo duży krok w kierunku dekarbonizacji ciepłownictwa. Przebudowywany jest kocioł WR-25 nr K1 na kocioł w technologii ścian szczelnych. Projekt ten przyczyni się do poprawy parametrów pracy źródła, efektem czego będzie znaczna redukcja ilości spalanego miału węglowego oraz ograniczenie emisji niepożądanych substancji do środowiska. Ponadto modernizowane są kanały spalin kotłów WR-25 nr K1 i nr K2. Wymianie podlegają elementy instalacji odpylania. Przedsiębiorstwo przygotowuje się do ograniczenie mocy kotła węglowego WR-25 nr K2.

Termin zakończenia inwestycji przewidziano do końca bieżącego roku.