Usługi dodatkowe

Zlecona eksploatacja węzłów

Cena netto
Eksploatacja węzłów cieplnych o mocy QC.O.+QC .W.U. (opłata za 1 węzeł/1 miesiąc)
1-100 kW * 190
101-250 kW * 268
251-500 kW * 286
>500 kW * 300

* węzły wykonane przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. w okresie gwarancji do 24 miesięcy - 50% opłaty

 Cennik obowiązuje od 12.04.2012 r.

 

Usługi Pogotowia Ciepłowniczego

Cena netto
Interwencja Pogotowia Ciepłowniczego na życzenie Odbiorcy ciepła* 120**
Chemiczne czyszczenie wymienników (zleceniodawca dostarcza wymienniki na stanowisko czyszczenia) 250zł/szt.
Dodatkowe uruchomienie lub zamknięcie dostawy ciepła w obiekcie Odbiorcy 180zł***
Rozplombowanie na wniosek Odbiorcy urządzeń podlegających plombowaniu oraz ich ponowne zaplombowanie 40zł****
Zamontowanie zamiennego urządzenia PEC na czas awarii uszkodzonego urządzenia węzła (dotyczy pomp i automatyki) 50zł/dzień
* dotyczy urządzeń nie będących własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. i nie eksploatowanych na zlecenie płatne przez służby PEC
** kwota obejmuje wizytę Pogotowia do 1 godziny; za każde następne 0,5 godz. dolicza się 50 zł, za zużyte materiały Odbiorca poniesie koszt zgodnie z otrzymanym zestawieniem.
*** pierwsze uruchomienie i zamknięcie dostawy ciepła w ciągu roku kalendarzowego jest bezpłatne

**** opłata nie dotyczy rozplombowania urządzeń podczas zmiany natężenia przepływu czynnika grzewczego dla mocy zamówionej

 Cennik obowiązuje od 01.05.2011r.

 

Usługi Laboratorium
Analiza paliw w zakresie
Oznaczenie wartości opałowej (analiza 1 próby) * 110
Oznaczenie zawartości siarki całkowitej 130
Badanie zawartości części palnych w żużlu 48
Analiza parametrów wody w zakresie
- twardość ogólna 14
- zasadowość lub kwasowość 11
- odczyn PH 7
- tlen 17
- dwutlenek węgla 10
- żelazo ogólne 16
- zawiesina 43
* analiza obejmuje określenie następujących parametrów : ciepło spalania, wilgoć robocza, wilgoć analityczna, zawartość popiołu i wyznaczenie wartości opałowej

 Cennik obwiązuje od 01.05.2011r.

 

  Cenniki nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PEC Meteo

Wyszukiwarka

Jeśli szukasz informacji w naszym serwisie skorzystaj z wyszukiwarki: